Establishment of a mouse model of infection with rifampicin-resistant Mycobacterium tuberculosis
  
View Full Text  View/Add Comment  Download reader
DOI:
KeyWord:Mycobacterium tuberculosis;Model;Inbred mouse;Drug-resistance;
KANG Jian,WANG Li-mei,WANG Ping,ZHAO Yong,ZHANG Wei,HAN Wen-dong,DING Yue-na,SUN Zhi-ping,BAI Yin-lan,XU Zhi-kai
KANG Jian1,WANG Li-mei1,WANG Ping1,ZHAO Yong2,ZHANG Wei1,HAN Wen-dong3,DING Yue-na3,SUN Zhi-ping3,BAI Yin-lan1,XU Zhi-kai1
Hits: 461
Download times: 0
Abstract:
      
Close
function PdfOpen(url){ var win="toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes"; window.open(url,"",win); } function openWin(url,w,h){ var win="toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=" + w + ",height=" + h; controlWindow=window.open(url,"",win); } &et=909BCF45EAE28FE889FFC352FC5C360F015BD85A4F064474BA31062F1909E5CF3B825A7FA17646F7BC122A12C9BBB8978CF085FE41665F8276036A75400D610A24AE7263E39FEA24275B7FA990932B60A042D938741E40C2872978D2A2C214B518135A1CAA9E9A02&pcid=&cid=&jid=&yid=9377ED8094509821&aid=99963042271&vid=&iid=E158A972A605785F&sid=&eid=&fileno=20110477&flag=1&is_more=0"> var my_pcid=""; var my_cid=""; var my_jid=""; var my_yid="9377ED8094509821"; var my_aid="99963042271";