Pathological Changes in SARS-CoV Infected Rhesus Monkeys
  Revised:April 01, 2004
View Full Text  View/Add Comment  Download reader
DOI:
KeyWord:SARS-CoV,Model, Rhesus monkeys,Pathology
QIN Chuan,SHE Ming-peng,ZHU Hua,GAO Hong,ZHANG Bing-lin,ZHANG Yang-qing,BAO Lin-lin,DENG Wei,WEI Qiang,TU Xin-ming,JIANG Hong,HUANG Lan,LIU Ya-li,CONG Zhe,TONG Wei,Yasuhiro YOSHIKAWA
QIN Chuan1,SHE Ming-peng2,ZHU Hua1,GAO Hong1,ZHANG Bing-lin1,ZHANG Yang-qing1,BAO Lin-lin1,DENG Wei1,WEI Qiang1,TU Xin-ming1,JIANG Hong1,HUANG Lan1,LIU Ya-li1,CONG Zhe1,TONG Wei1,Yasuhiro YOSHIKAWA3
Hits: 735
Download times: 0
Abstract:
      
Close
function PdfOpen(url){ var win="toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes"; window.open(url,"",win); } function openWin(url,w,h){ var win="toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=" + w + ",height=" + h; controlWindow=window.open(url,"",win); } &et=C5E25E21F90E485C0A1981EEFC9ADCA57D45BCCB95AF4A70A0D383364E14DE1635CC21A5A44461216133F211B0F2176B7B43CBE322418142BBBE9E3A03ACBF7E&pcid=&cid=&jid=&yid=2DD7160C83D0ACED&aid=1990204&vid=&iid=38B194292C032A66&sid=7C72DBC13F2D71EC&eid=5E25104E99903E8A&fileno=20050344&flag=1&is_more=0"> var my_pcid=""; var my_cid=""; var my_jid=""; var my_yid="2DD7160C83D0ACED"; var my_aid="1990204";