Volume 28,Issue 3,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Study on the effects of imatinib on the development of blood vessels and nerves in zebrafish
  BAO Yiqing, CHEN Si, HONG Ruisheng, ZHU Yi, GAO Min, LI Lele, ZHANG Xu, WANG Xin, LIU Dong and SHI Yunwei
  2020,28(3):289-296 [Abstract]  [View PDF(14.55 M)]
  
Effects of miR-144, miR-21-3p, miR-142-5p and miR-27b-3p on angiogenesis after myocardial infarction
  YUAN Xiaolong, PAN Jinchun, JIANG Yao, GONG Baoyong, GAO Hongbin, BAI Guofeng, TAN Weijiang, LIANG Shi, LI Jiaqi, ZHANG Hao and WANG Xilong
  2020,28(3):297-306 [Abstract]  [View PDF(9.32 M)]
  
Effects of electroacupuncture on pain sensitization and BDNF expression in spinal microglia in rats with diabetic neuropathic pain
  QU Siying, WANG Hanzhi, HU Qunqi, TAI Zhaoxia, FEI Xueyu, JIANG Yongliang, FANG Jianqiao and HE Xiaofen
  2020,28(3):307-313 [Abstract]  [View PDF(7.56 M)]
  
Establishment and pathological characteristics of a non-alcoholic fatty liver disease model in a new type of hyperlipidemia-susceptible (WSHc) rats
  MA Quanxin, ZHANG Lizong, RONG Yili, HE Mengna, YU Chen, CAI Yueqin and CHEN Minli
  2020,28(3):314-322 [Abstract]  [View PDF(16.81 M)]
  
Metabolic analysis of human flora-associated mice with coronary heart disease using liquid chromatography-mass spectrometry
  ZHU Hua, GUO Yaxi, DU Xiaopeng, LI Zhuo, SU Lei and QIN Chuan
  2020,28(3):323-329 [Abstract]  [View PDF(7.53 M)]
  
Comparison of mouse models of allergic conjunctivitis under different conditions
  BAI Mengtian, LI Yun and HU Zhulin
  2020,28(3):330-337 [Abstract]  [View PDF(7.03 M)]
  
Ultrastructural age-related effects of a compound healthy ear agent on apoptosis in cochlear neurocytes and brain-derived neurotrophic factor and neuron-specific nuclear antigen expression
  XUAN Weijun, HUANG Liyi, XUAN Yi, TANG Junbo and WEI Yulong
  2020,28(3):338-344 [Abstract]  [View PDF(3.89 M)]
  
Effects of taurine on growth axis hormones and genes in pregnant rats with intrauterine growth restriction
  LI Pingli, WU Xiao and YANG Jiancheng
  2020,28(3):345-350 [Abstract]  [View PDF(966.05 K)]
  
In vitro fertilization using type I interferon receptor-deficient mice
  ZHANG Fan, AN Xuefang, ZHAO He, LI Li and XIAO Yuzhou
  2020,28(3):351-357 [Abstract]  [View PDF(777.86 K)]
  
Establishing a long-term depression model in mice; behavior and neuropathological features
  TIAN Ye, LI Yun, YUAN Yitong, DU Ruochen, LI Xiao, WANG Fei, WANG Yali, SHAO Hongyuan and WANG Chunfang
  2020,28(3):358-363 [Abstract]  [View PDF(5.10 M)]
  
A long-term and stable method for the preparation of a type 2 diabetes Sprague-Dawley rat model
  LI Ya, FAN Peiyun, MA Xiaoyu, CHANG Xiujun, HE Min, HAN Huizhu, SU Yin, XIA Xiaoxiao, WEI Xiuping
  2020,28(3):364-369 [Abstract]  [View PDF(2.58 M)]
  
Experimental study of slow transit constipation induced by loperamide hydrochloride in mice
  YAO Yibo, WANG Di, WANG Qiantao, XIAO Changfang, LIANG Hongtao, CAO Yongqing, LU Jingen and WANG Chen
  2020,28(3):370-375 [Abstract]  [View PDF(1.09 M)]
  
Protective effects of docosahexaenoic acid supplementation on high-fat diet-induced body weight gain in mice
  ZHANG Xin, YANG Ying, AN Xiaoyu, GU Yanqi, ZHANG Yin, MA Yan, SUN Liting, LIN Fang, WU Qiangqiang, WANG Yana and YANG Huidi
  2020,28(3):376-381 [Abstract]  [View PDF(845.16 K)]
  
Astragalus propinquus Schischkin and Panax notoginseng compound improves kidney inflammatory reactions in mice with diabetic nephropathy via regulation of Arid2-IR / NF-κB signaling
  LIN Xiao, LI Jianchun, TAN Ruizhi, WEN Dan, XIE Xisheng and WANG Li
  2020,28(3):382-389 [Abstract]  [View PDF(8.02 M)]
  

研究进展

Research progress regarding the application of zebrafish in toxicology
  WANG Mingliang, DING Yongfang, YIN Xin, SHAO Jiuzhen, ZHUANG Zirui, ZHANG Ting, SU Pengliang and PENG Yunru
  2020,28(3):390-396 [Abstract]  [View PDF(795.03 K)]
  
Research progress regarding animal models of Parkinson’s disease
  YANG Dongming, YANG Lifeng, ZHAO Deming and ZHOU Xiangmei
  2020,28(3):397-404 [Abstract]  [View PDF(805.83 K)]
  
Research and application progress of experimental animal models of multiple sclerosis
  ZHAO Peiyuan, CHEN Shaoyun, LIU Xihong and YANG Liping
  2020,28(3):405-409 [Abstract]  [View PDF(746.50 K)]
  
Miniature swine models of atherosclerotic disease
  WANG Dayang and WANG Xian
  2020,28(3):410-415 [Abstract]  [View PDF(769.50 K)]
  
Research advances in animal models of tic disorder
  KE Zhongling and CHEN Yanhui
  2020,28(3):416-422 [Abstract]  [View PDF(780.95 K)]
  
Progress in construction of a hemophilic arthropathy mouse model
  SUN Qingyun and YAN Zhenyu
  2020,28(3):423-428 [Abstract]  [View PDF(763.35 K)]