Volume ,Issue 4,2006 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

科技动态
  2006(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Quantification of Simian Immunodeficiency Virus(SIV) Viral Load Using Real-Time Quantitative RT-PCR with SYBR Green I
  CONG Zhe,LI Zhao-zhong,WEI Qiang,XU Yan,JIANG Hong,TONG Wei,LU Sheng-dong,TU Xin-ming
  2006(4) [Abstract]  [View PDF]
  
中国实验动物学报目次索引
  2006(4) [Abstract]  [View PDF]
  
Construction of Human Cardiac α-Actin Promoter Expressing Vector
  YANG Yu-ai,SUN Yong-ke,HUA Jin-lian,DOU Zhong-ying
  2006(4):241-245 [Abstract]  [View PDF]
  
Application of Single-Tube Bi-Directional Allele Specific Amplification in SNP Genetic Monitoring of Inbred Mice
  HU Pei-li,FAN Chang-fa,YUE Bing-fei,XING Rui-chang
  2006(4):246-250 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on Method of Establishment of Laboratory Animal Model of Gastric Cancer
  HE Yan,LI Ying-jie,WANG Qi-min,LIU Miao,JIN Xiao-ming
  2006(4):251-254 [Abstract]  [View PDF]
  
Visual Function and Ultrastructure of Reattached Retina after Rhegrnatogenous Retinal Detachment Surgery in Colored Rabbit Models
  ZHENG Jian-qiu,TENG Yan,SONG Han,DONG Li,QI Jie
  2006(4):255-258 [Abstract]  [View PDF]
  
Development of a Gene Vaccine Containing CpG against Canine Parvovirus Disease
  CHEN Qin,SHI Weng-qing,SUN Huai-chang
  2006(4):259-263 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Behavioral Tests in MPTP-induced Parkinson''''s Disease in Mice
  YAO Qing-he,ZHANG Hua,GAO Guo-dong
  2006(4):264-270 [Abstract]  [View PDF]
  
Quantification of Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Viral Load Using Real-Time Quantitative RT-PCR with SYBR Green Ⅰ
  GONG Zhe,LI Zhao-zhong,WEI Qiang,XU Yan,JIANG Hong,TONG Wei,LU Sheng-dong,TU Xin-ming
  2006(4):271-275 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Population Genetic Analysis with Microsatellite DNA and Biochemical Markers in Mongolia Gerbils
  CHEN Zhen-wen,ZHAO Tai-yun,SUN He-juan,LU Jing,ZHAO De-Ming,WANG Ying,MENG Xia,CHAO Zheng-he,WANG Ju
  2006(4):276-279 [Abstract]  [View PDF]
  
PCR Monitoring of H-2 gene in Inbred Strains of Mice
  MA Li-ying,YUE Bing-fei,XING Rui-chang
  2006(4):280-283 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Calcitonin on Bone Mineral Density and Morphometric Measurement in Experimental Osteoporotic Rats
  XIE Wei-ping,LIANG Xiao-ping,LI Lan,WEN Jing-li
  2006(4):284-286 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of Nested PCR Assay for SRV-1 Detection
  SUN Min,TU Xin-ming,CONG Zhe,JIANG Hong,TONG Wei,YU Hao,WEI Qiang
  2006(4):287-289 [Abstract]  [View PDF]
  
Changes of Spindles in Mouse Oocytes Cultured in Vitro
  PENG Yu-hong,ZHUANG Guang-lun,ZHOU Can-quan
  2006(4):290-293 [Abstract]  [View PDF]
  
Spatial and Temporal Expression of ADAM19 during Mouse Testis Development
  BO Shu-min,NI He-min,WANG Shou-Heng,ZHANG Fan
  2006(4):294-297 [Abstract]  [View PDF]
  
Changes of Physiological and Biochemical Parameters and Viscera Indexes in Early-Weaned Piglets
  KONG Xiang-feng,YIN Fu-gui,LIU He-jun,YIN Yu-long,XING Fang-fang,HE Qing-hua,LI Tie-jun,HUANG Rui-lin,ZHANG Ping
  2006(4):298-302 [Abstract]  [View PDF]
  
MKP-1 Regulates Apoptosis Induced by Inhibition of Phosphorylation of JNK and p38 in SH-SY5Y Neuroblastoma Cells
  LI Yong-ning,SUN Chang-yue,DONG Wei,FENG Juan,CAO Xing-shui,DI Ran,QUAN Xiong-zhi,ZHANG Lian-feng
  2006(4):303-306 [Abstract]  [View PDF]
  
Characterization of Growth Performance of Young Tibet Mini-Pigs
  GU Wei-wang,ZENG Zhao-zhi,LIU Yun-zhong,REN Li-hua,ZHAO Le,GONG Bao-yong,ZHU Shao-xuan
  2006(4):307-310 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Some Blood Physiological and Biochemical Parameters in Tibet Mini-Pigs Raised in Subtropical Environment
  LI Hong-tao,GU Wei-wang,YUAN Jin,WU Qing-hong,WANG Wan-shan,LIN Ji-hong,YANG Hai-ying,ZHAO Le,ZENG Zhao-zhi
  2006(4):311-314 [Abstract]  [View PDF]
  
Breeding Performance and Reproductive Behavior of Tibet Mini-Pigs Raised in Guangzhou Area
  GONG Bao-yong,LIU Yun-zhong,ZENG Zhao-zhi,ZHAO Le,GU Wei-wang
  2006(4):315-317 [Abstract]  [View PDF]
  
Genetic Analysis of the Polymorphism of mtDNA D-loop and Microsatellite Loci in Tibet Mini-Pigs
  FU Yan-yan,GU Wei-wang,LIU Yun-zhong,PENG Jin-yu,CHANG Hong
  2006(4):318-321 [Abstract]  [View PDF]